Om

Modum Næringsråd

Næringsrådet er en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum.
Kontor og postadresse: Modum Næringsråd, Vikersundgata 31, 3370 Vikersund
web: http://www.modumnaeringsrad.no             e-post: post@modumnaeringsrad.no

Modum Næringsråd ble stiftet 27. januar 2010. Medlemmer kan være registrerte bedrifter og næringsdrivende med virksomhet i Modum. I tillegg kan organisasjoner med næringsmessig tilknytning, samt privatpersoner som ikke er ansatt i medlemsbedrift være medlem.

Vi jobber med:
Strategier for å skape utvikling i Modum gjennom å:

 • drive utadrettet nettverksbygging med mål om vekst og etableringer i Modum
 • profilere Modum overfor potensielle etablerere og aktivt følge opp disse
 • arbeide for bedre rammebetingelser for næringslivet
 • gi etablererveiledning og råd til nyetablerte bedrifter
 • tilby og gjennomføre kompetansehevende tiltak og programmer
 • planlegge og gjennomføre arrangementer i Næringsrådets regi

Muligheter for deg som vil være med:
Næringsfrokoster – du treffer kollegaer – erfaringsutveksling mv.
Næringskafeer/temamøter og kurs– kompetanse er grunnlaget for all utvikling
Næringskonferanse – Modumkonferansen – Vi setter framtida under debatt og finner veien videre!!!
Næringsrådets Utviklingsgruppe – vi engasjerer nøkkelpersoner til å bidra med innspill til arbeidet. De skal også være med å profilere Modum utad, og bygge nettverk utenfor kommunens grenser.

Vi arbeider for flere arbeidsplasser, samferdsel – tog/vei.

Vi har samarbeidsavtale og jevnlige dialogmøter med kommunen – vi fremmer næringslivets interesser.

Vi arbeider for handelsstandene i Vikersund og Åmot.

Daglig leder er Ole Brunes.
Tel.: +47 915 73 124  E-post: ole.brunes@modumnaeringsrad.no

Næringsutvikler Martin Kaggestad
Tel.: +47 94987142 E-post: martin.kaggestad@modumnaeringsrad.no

Medlemskontingenten for 2018 for medlemsbedrifter med omsetning:
 opp til kr 1,5 mill.: kr 1000,-
kr 1,5 mill. – kr 10,0 mill.: Kr 2800,-.
kr 10,0 mill. – kr 20,0 mill.: Kr 5000,-.
kr 20,0 mill.: Kr 7500,-. 

Næringsrådets styre 2018:

 • Ole Johan Sandvand (styreleder)
 • Vegard Jelstad
 • Petter Tangen
 • Anne Kat Håskjold
 • Aage Bergerud
 • Hans Falang
 • Tor Christian Fagertun

Vedtekter for Modum Næringsråd

Vedtatt i stiftelsesmøte 27. januar 2010
Endret i årsmøte 25. mars 2014

Visjon: En god næringsutvikling basert på samhandling

§ 1 Foreningens grunnlag og formål
Modum Næringsråd (MN) skal være

en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum kommune.
en møteplass for nettverksbygging, informasjon og meningsutveksling
en medspiller og pådriver overfor Modum kommune på saksområder som er av betydning for næringslivet
en bidragsyter til å videreutvikle et godt omdømme for Modum

§2 Medlemmer
Som medlemmer kan tas opp registrerte bedrifter og næringsdrivende med virksomhet i Modum. I tillegg kan organisasjoner og foreninger med næringsmessig tilknytning, samt privatpersoner som ikke er ansatt i medlemsbedrift være medlem.
Utmelding skal skje skriftlig til styret.

§3 Årsmøtet
Øverste organ i MN er årsmøtet som holdes i løpet av første halvår hvert år. På årsmøtet skal følgende obligatoriske saker behandles:

Styrets beretning
Regnskap fra foregående år pr. 31. desember
Fastsettelse av kontingent
Budsjett
Valg av: a) Styret i henhold til paragraf 4. b) Valgkomitè bestående av tre personer. Funksjonstiden i valgkomiteen er tre år med utskifting av ett medlem hvert år. Den med lengst tid i komiteen er leder. c) Revisor

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende minst to uker før årsmøtet. Ved avstemming har hvert medlem 1 – en – stemme

§ 4 Styret.
Årsmøtet velger styret på 5 til 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styremedlemmene velges for 2 år. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Leder velges av årsmøtet blant styrets medlemmer for 1 år om gangen. Modum kommune kan delta med observatører etter styrets bestemmelse.

MN`s virksomhet utøves av styret. Styrets leder innkaller til styremøter. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de valgte medlemmer er til stede.

Styret utarbeider årsberetning, regnskap og forslag til budsjett. Innkallingen til årsmøte skal skje med fire ukers varsel.

§4 Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Det samme skal gjøres hvis en halvpart av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkalling skjer med 14 dagers skriftlig varsel.

§6 Endring av vedtekter
Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta endringer i disse vedtekter. Hvis andre enn styret vil fremme forslag til endring av vedtekter, må dette gjøres innen tre uker før årsmøtet skal holdes.

§7 Oppløsning
MN kan besluttes oppløst. Vedtaket må for å være gyldig vedtas i årsmøtet med 2/3 flertall av samtlige medlemmer. Hvis dette ikke oppnås, kan dette gjøres ved at 2/3 av de fremmøtte stemmer for forslaget ved et ekstraordinært årsmøte. Ved beslutning om oppløsning, skal det også fattes vedtak om anvendelse av næringsrådets midler.

27. januar 2010.