13

Vedtekter for Modum Næringsråd

Vedtatt i stiftelsesmøte 27. januar 2010
Endret i årsmøte 25. mars 2014

Visjon: En god næringsutvikling basert på samhandling
§ 1 Foreningens grunnlag og formål

Modum Næringsråd (MN) skal være

 • en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum kommune.
 • en møteplass for nettverksbygging, informasjon og meningsutveksling
 • en medspiller og pådriver overfor Modum kommune på saksområder som er av betydning for næringslivet
 • en bidragsyter til å videreutvikle et godt omdømme for Modum


§2 Medlemmer
Som medlemmer kan tas opp registrerte bedrifter og næringsdrivende med virksomhet i Modum. I tillegg kan organisasjoner og foreninger med næringsmessig tilknytning, samt privatpersoner som ikke er ansatt i medlemsbedrift være medlem. Utmelding skal skje skriftlig til styret.


§3 Årsmøtet
Øverste organ i MN er årsmøtet som holdes i løpet av første halvår hvert år. På årsmøtet skal følgende obligatoriske saker behandles:

 • Styrets beretning
 • Regnskap fra foregående år pr. 31. desember
 • Fastsettelse av kontingent
 • Budsjett
 • Valg av:
  • a) Styret i henhold til paragraf 4.
  • b) Valgkomitè bestående av tre personer. Funksjonstiden i valgkomiteen er tre år med utskifting av ett medlem hvert år. Den med lengst tid i komiteen er leder.
  • c) Revisor

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende minst to uker før årsmøtet. Ved avstemming har hvert medlem 1 – en – stemme


§ 4 Styret.
Årsmøtet velger styret på 5 til 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styremedlemmene velges for 2 år. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Leder velges av årsmøtet blant styrets medlemmer for 1 år om gangen. Modum kommune kan delta med observatører etter styrets bestemmelse.

MN`s virksomhet utøves av styret. Styrets leder innkaller til styremøter. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de valgte medlemmer er til stede.

Styret utarbeider årsberetning, regnskap og forslag til budsjett. Innkallingen til årsmøte skal skje med fire ukers varsel.


§4 Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Det samme skal gjøres hvis en halvpart av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkalling skjer med 14 dagers skriftlig varsel.


§6 Endring av vedtekter
Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta endringer i disse vedtekter. Hvis andre enn styret vil fremme forslag til endring av vedtekter, må dette gjøres innen tre uker før årsmøtet skal holdes.


§7 Oppløsning
MN kan besluttes oppløst. Vedtaket må for å være gyldig vedtas i årsmøtet med 2/3 flertall av samtlige medlemmer. Hvis dette ikke oppnås, kan dette gjøres ved at 2/3 av de fremmøtte stemmer for forslaget ved et ekstraordinært årsmøte. Ved beslutning om oppløsning, skal det også fattes vedtak om anvendelse av næringsrådets midler.


27. januar 2010.