Samferdsel og næringsareal.
10.02.2021

En statusgjennomgang sammen med kommunen viser at vi har for lite næringsarealer å tilby. Dette gjelder særlig arealer med en betydelig størrelse. «Problemet» er at vi har rv. 350 gående gjennom hele kommunen. Dette, sammen med Statens Vegvesens krav til planfrie kryss og avkjøringer setter nesten en stopper for videre utvikling av næring i vår kommune. Derfor har Næringsrådet engasjert seg sterkt i å støtte kommunen i deres søknad om å få bygge rundkjøring i Vikersund Nord. Vi har med Lastebileierforbundet i Modum i felles uttalelse, noe som vi setter stor pris på. Søknaden blir fulgt opp med tung politisk prosess i regi kommunen.
Togsaken er ikke død. Det har kommet et mulighetsstudie i regi av Jernbanedirektoratet hvor tilrådningen er buss/bil framfor tog på Randsfjordbanen. Rapporten er nærmest en ren driftsøkonomisk analyse for jernbanedrift på Randsfjordbanen. Hovedutvalget for samferdsel og næring vil følge opp dette politisk, og sette saken i et mye bredere perspektiv. Togets betydning for bosetting, bedriftsetableringer osv. må tas mye mer i betraktning. Næringsrådet er aktiv medspiller da dette handler om å legge til rette for vekst og utvikling i kommunen.