16

Årsrapport

ÅRSBERETNING 2019
Modum Næringsråd ble stiftet 27. januar 2010 med visjon:
”En god næringsutvikling basert på samhandling”.

Foreningens grunnlag og formål:
Modum Næringsråd skal være en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum kommune.

Modum Næringsråd skal:
 • arbeide for nyetableringer og vekst i næringslivet
 • være en møteplass for nettverksbygging, informasjon og meningsutveksling
 • være samarbeidspartner og pådriver over for Modum kommune
 • bidra til å utvikle et godt omdømme for Modum kommune

Styret har i året bestått av:
Styreleder:
Ole Johan Sandvand  - styreleder 01. jan – 23.okt. Han gikk av som styreleder med bakgrunn i ny rolle som politiker og leder av Hovedutvalg for samferdsel og næring.
Fra 23.10. overtok Vegard Jelstad som konstituert styreleder fram til årsmøte i 2020.
Styremedlemmer:
Tor Christian Fagertun
Aage Bergerud               
Hans Falang                    
Petter Tangen
Anne Kat. Håskjold

Styremøter
Styret har hatt 6 styremøter
Styret har behandlet 43 saker.

Viktige saker har vært:
Rapport fra daglig drift som er fast sak på alle styremøter
Årsregnskap 2018 (økonomirapportering er fast sak på alle møter).
Årsberetning 2018
Arbeidsplan 2019
Budsjett 2019. Budsjett er en årsmøtesak, men styret vedtar på første styremøte budsjett som styringsverktøy for kalenderåret. Budsjettet ble senere godkjent av årsmøtet.
Samferdsel – samspill med Modum kommune og andre aktører
Organisering av handelsstandene i forhold til Næringsrådet
Prosjektet «Bærekraftig sentrumsutvikling i Modum» med ansettelse av prosjektmedarbeider.
Modumkonferansen 2019 – styret var aktive i utarbeidelse av program.
Strategisk plan for Modum Næringsråd i perioden 2019 – 2021.


ÅRSMØTE
Årsmøte ble holdt 5. mars i Sentrumsgården, Vikersund. Det møtte 11 representanter for medlemsbedrifter. Totalt 15 personer inkludert 2 fra administrasjonen. Møtet behandlet saker ihht. vedtekter.
Kontingent: Styret foreslo å dele intervallet 1,5 – kr 10,0 mill. i to. Vedtak: Medlemskontingenten for 2019 blir slik for medlemsbedrifter med omsetning:
opp til kr 1,5 mill.:                                Kr 1 000,-
kr 1,5 mill. – kr 5,0 mill.:                      Kr 2 500,-.
kr 5,0 mill. – 10,0 mill.                         Kr 3 300,-
kr 10,0 mill. - kr 20,0 mill.:                  Kr 5 000,-.
over kr 20,0 mill.:                                 Kr 7 500,-.          

Etter årsmøtet var det innledning og debatt om strategier for å skape videre vekst og utvikling i Modum.


ØKONOMI
2019 var andre året for avtalen med Modum kommune som medfører et årlig tilskudd på kr 950 000,-. Avtalen gjelder for en tre-årsperiode.
Nytt for Næringsrådet er salg av «Gull og sølvpartnerskap» med til sammen kr 220 000,-.
Gullpakke koster kr 30 000 og gir stand på Modumkonferansen med 7 billetter inkludert. Sølvpakke gir ikke stand, men 5 billetter. For begge inngår profilering med logo på arrangementer, nyhetsbrev, web-sider og på e-poster som administrasjonen sender ut.

Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 24 812,- (222 406,- i 2018). Sum egenkapital pr. 31.12.2019 er kr 529 359,- (504 547,- i 2018).


PERSONAL
Administrasjonen har bestått av:
Daglig leder Ole Brunes – 30% stilling
Næringsutvikler Martin Kaggestad – 100% stilling.


MEDLEMSBEDRIFTER
Tall pr. 31.12.19 – pr. 31.12.18 i parentes.
 
  Antall medl.   Innm.   Utm.   Uavklart/
nedlegging
Direkte medlemmer: 75 (68)   13 (17)   3 (2)   3 (1)
Via Vikersund Handelsstand: 24 (27)   1 (3)   2 (4)   2 (9)
Via Åmot Handelsstand: 22 (24)   1 (3)   3 (2)   (8)
Sum  121 (119)   15 (23)   8 (8)   5 (18)


Tendensen er at det er økende tilslutning fra direkte innmeldte bedrifter. For handelsbransjen er det noe tyngre. Særlig betenkelig er det at kjedetilknyttede butikker trekker seg ut. Disse får ofte ikke godkjenning sentralt for å betale kontingenten. Vi håper det kommende sentrumsutviklings-prosjektet kan snu dette.


VÅRE AKTIVITETER
Modumkonferansen
Konferansen ble arrangert i Modum kulturhus 24. september.  Hovedstrategien var å sette fokus på muligheter for å skape vekst og utvikling basert på grønne strategier og klimatiltak. Kan Modum
f.eks. gjenoppstå som foredler av tømmerstokken? Av sentrale temaer kan nevnes Knut Skinnes som snakket om sirkulærøkonomi – et samfunn organisert slik at begrepet avfall ikke finnes. Arthur Buchardt var både utfordrende og provoserende når han presenterte sine tanker om hvordan vi kan skape mer utvikling. Fra han og andre foredragsholdere blir vi anbefalt å være enda mer dristige. Splitkon AS er en dristig og framtidsrettet satsning, og adm. dir. Morten Leander Johansen hadde en meget interessant presentasjon. Åge Skinstad og Vegard Hansen presenterte sine vinklinger på hvordan få resultater med bakgrunn fra idretten. Erfaringer fra Mjøndalen kan overføres til nesten enhver bedrift med små ressurser.  Sentrumsutvikling fikk betydelig oppmerksomhet, og det var gode debatter om samferdsel og politikken i Modum i kommende periode.

Det var totalt ca. 155 personer til stede, en betydelig økning fra året før (ca. 115). Konferansen har tidligere vært på Blaafarveværket, noe som har vært vellykket. Flytting til Kulturhuset bidro nok til noe større tilslutning særlig fra det administrative i kommunen. Vi savner imidlertid større deltakelse fra kommunepolitikere.

Modum kommune støttet konferansen gjennom sin grunnfinansiering av Næringsrådet. Konferansen ga et mindre overskudd, noe som er målet. Dette er takket være at foredragsholdere nesten uten unntak ikke krever honorar, og at nytt tilbud om sponsorpakker slo bra til.
Konferansen ble betegnet som vellykket. Det var gode tilbakemeldinger og presseomtaler. Det er også tegn som tyder på at konferansene bevisstgjør mange om viktigheten av å drive offensivt utviklingsarbeid, og at den har inspirert til andre positive tiltak.

Næringsfrokoster
Næringsfrokostene er en viktig del av Næringsrådets medlemstilbud. Målet er informasjon, presentasjon av vertsbedrift og tid til uformell kommunikasjon og erfaringsutveksling. Det er av og til også en faglig programpost.
Vi hadde 4 næringsfrokoster i året. Skue Sparebank, Gym 2000, Modum Industri AS og Steg Entreprenør AS var vertskap for årets frokoster.

Næringslivskafeer/temamøter
Det ble avholdt 4 «Næringslivskafeer og 1 temamøte i 2019.
Temamøte den 13 februar hos Vikersund Bad med tema «Hva skal til for å lykkes». Foredragsholdere var Vegard Hansen fra Mjøndalen Fotball og Andreas Viljugrein fra Azets som holdt svært interessante foredrag for rundt 25 tilhørere. Det har vist seg å være utfordrende å få publikum til temamøter så vi besluttet derfor å flytte fokus over på næringslivskafeer og næringsfrokoster i fremtiden.
Næringslivskafeer: Det ble avholdt 4 Næringslivskafeer i 2019. Temaene varierte fra bruk av sosiale medier i markedsføring til butikkregnskap og sentrumsutvikling. Deltakere på næringslivskafeer er primært gründere, små bedrifter og representanter fra handelsstanden. Antall deltakere har steget jevnt og trutt og vi har vært oppe i så mange som 50 deltakere på det meste. Det er laget en egen Facebook side for denne gruppen. Her legges invitasjon og bilder ut og deltakere har mulighet til å kommentere og evaluere på denne Facebook siden.
  

HANDELSSTANDENE
Det ble arbeidet med mulig reorganisering av handelsstandene ved at en ser på muligheter for å slå sammen Vikersund og Åmot til en Modum Handelsstand, og på en eller annen måte å innlemme handelsstanden mer i Næringsrådet. Begge handelsstandene har stilt seg positive til sammenslåing. Ny organisering og gjennomføring vil komme i 2020.


PROSJEKT «BÆREKRAFTIG SENTRUMSUTVIKLING I MODUM»
Mål for dette prosjektet er å skape levende, aktive lokale sentra med flest mulig sentralfunksjoner og å skape økt aktivitet i sentraene i kommunen. Dette er avgjørende for videre bærekraftig utvikling av næringslivet i Modum og midtfylket. Utvikling av kommunens sentrum er avgjørende for generell stedsutvikling og attraktivitetsbygging. Tidsrammen for prosjektet er 3 år og prosjektet finanieres av bevilgninger fra fylkeskommune, kommune og det private næringslivet i Modum. I 2019 ble det utarbeidet planer for prosjektet og finansierg ble sikret gjennom en 50/50 foredling av budsjettet på det offentlige og det  private næringslivet. En 40% stilling som Sentrumsutvikler ble utlyst i November. Anne Kat Håskjold ble ansatt i denne stillingen som hun begynte i den 2 januar 2020.


SAMARBEID MED MODUM KOMMUNE
Modum kommune har vedtatt å tilføre Næringsrådet kr 950 000,- årlig i minst 3 år. Midlene er øremerket til å finansiere en ny stilling som særlig skal arbeide for å skape nyetableringer og flere arbeidsplasser. Næringsrådet er invitert inn som observatører i kommunens nye Hovedutvalg for samferdsel og næring. Dette hovedutvalget er nå ansvarlig for samarbeidsavtalen mellom kommunen og Næringsrådet. Kommunen reviderte sin strategiske næringsplan og Næringsrådet utarbeidet sin første strategiske plan. Underveis i dette arbeidet var det betydelig positiv kommunikasjon.

Modum kommune har valgt å be Næringsrådet være ansvarlig for forprosjekt for Ole Einar Bjørndalens senter med mulig plassering på Simostranda. Fylkeskommunen bevilget kr 300 000 til dette. Tidligere ordfører Ståle Versland er engasjert som prosjektleder. Forprosjektet har som mål innen 1. april 2020 å avklare om senteret lar seg realisere.

Næringsrådet rapporterte sin virksomhet til kommunestyret 1. april.

Dialogmøter
Næringsrådet har rutinemessige dialogmøter med kommunen. Det ble holdt 3 slike møter i året.
De viktigste temaer var:
 • Evaluering av samarbeid
 • Samferdsel
 • Kommuneplanens arealdel, tilgang på næringstomter
 • Innovasjonsløft for Midt-Buskerud – «Kraftløftet»
 • Modumkonferansen
 • Sentrumsutviklingsprosjektet
 • Arbeid for å tiltrekke seg nyetableringer


SAMFERDSEL/INFRASTRUKTUR
Næringsrådet arbeider aktivt for å bedre infrastrukturen i kommunen. Særlig har det vært arbeidet mye med å sikre persontogtilbud på Randsfjordbanen. Dette arbeidet har vært et felles prosjekt for Modum kommune og Næringsrådet. Næringsrådet og Modum kommune er meget samstemt på at det er særdeles viktig å sikre persontogtilbud på Randsfjordbanen. Dette er et av de viktigste virkemidlene for å skape vekst og utvikling i Midt-Buskerud.

Arbeidet i 2019 handlet særlig om å følge opp vedtaket i Buskerud Fylkeskommune -
«tog skal være ryggraden i framtidig kollektivtilbud mellom Hønefoss og Hokksund». Det er Jernbanedirektoratet som er besluttende myndighet. Dette handler nå i betydelig grad om politisk påvirkning. Det er vanskelig å få konkrete resultater på kort sikt. Et problem er at Drammen stasjon skal bygges om. I denne perioden lar det seg ikke gjøre å realisere den ønskede pendelforlengelsen fra Dal til Hokksund. Som en midlertidig løsning arbeides det nå for en pendel mellom Hokksund og Hønefoss. Dette arbeidet fortsetter for fullt i 2020. Det bør bety et løft at kommunen formaliserte dette gjennom «Hovedutvalg for samferdsel og næring». Tidligere styreleder i Næringsrådet, Ole Johan Sandvand leder dette utvalget.

Hovedutvalget jobber også aktivt med ny rv35, særlig for å få denne inn i Nasjonal transportplan (NTP). Strategien er nå på kort sikt å få til persontogtilbud og oppgradering av rv 35 Langerudbakken – Knivedalen. På lengre sikt er målet å få til et mer helthetlig persontogtilbud knyttet til Oslo/Drammen og ny Ringeriksbane, samt ny vei. Ring 4 er et mer og mer sentralt begrep i debatten rundt ny vei. Dette handler om en samordnet plan for vei Østfold, under Oslofjorden – Drammen – Hokksund – Modum – Hønefoss og videre til Gardermoen og Oslo.

Næringsrådet engasjerer seg i arbeidet for å bygge ut ladestasjoner for el-biler i sentraene. Dette er viktig for å møte den bærekraftige utviklingen. I tillegg er det viktig for å trekke mer trafikk til sentraene som igjen kan skape mer handel lokalt.


KOMPETANSEHEVENDE TILTAK
Næringsrådet sammen med regionrådet for Midt-Buskerud og Buskerud Næringshage satt i gang arbeid for å tilby bedrifter i regionen «Kraftløft Midt-Buskerud». Innovasjonsløft er en metode for å jobbe med et prosjekt, produkt eller tjeneste for å optimalisere og sikre en suksess. Resultatet man sitter igjen med er et solid innovasjonsprosjekt og kunnskap som bidrar til utvikling av ideer og skaper entusiasme og forankring i og utenfor egen bedrift. I tillegg til å ha jobbet med et konkret prosjekt med fokus på revitalisering av Kunstnerdalen har Næringsrådets representant fått grundig opplæring i prosesser og metoder for innovasjon og forretningsutvikling som vi akter å videreformidle til lokale bedrifter. Erfaringene fra f.eks. Hallingdal og Ringerike er meget gode, og programmet ble for første gang lansert for vår region i 2019. Deltakere fra Modum var en prosjektgruppe fra kommune-administrasjonen og et prosjekt fra Westad. En prosjektgruppe fra handelsstanden i Modum var i utgangspunktet også påmeldt men kunne ikke delta da finansiering for »Bærekraftig Sentrumsutvikling» ikke ble sikret tidsnok til å kunne dekke egenandelen for deltakelse i «Kraftløft fase 1». Fase 2 av «Kraftløft Midt-Buskerud» gjennomføres i 2020.


ETABELERERVEILEDNIG
Næringsrådet har siden august 2018 gradvis tatt over ansvaret for etablererveiledninger i Modum Kommune. Tidligere ble etablererveiledninger i kommunen håndtert av Gro Moen som fakturerte Næringsrådet på timebasis. Etablererveiledningen har en «coachende» tilnærming. Etablereren skal være i sentrum og tar selv nødvendige beslutninger i sin utvikling. Beslutning om ikke å etablere egen virksomhet kan være en utgang.
Vår oppgave er å bygge videre på ideer som har mulighet til å kunne blir en sunn bedrift. Vi må også avverge etableringer som ikke har livets rett eller ikke har økonomi til å starte opp bedrift. Det er allikevel viktig å bruke tid på disse, slik at de selv finner ut, at å starte bedrift ikke er veien de skal gå.
I 2019 ble det gjennomført 13 etablererveiledninger. Av disse ble 6 tatt opp i oppfølgingsprogram i regi av Buskerud Næringshage.   

«Grüdergartneri» i Sentrumsgården.
Modum Næringsråd etablerer et kontorfellesskap i tilknytning til sine lokaler i Sentrumsgården i Vikersund. Dette er et tilbud for gründere, bedrifter i etableringsfasen og pendlere med behov for hjemmekontor e.l.
Vi tilbyr:
 • Kontorplass i et fellesskap med svært rimelige betingelser.
 • Felles praktiske og tekniske fasiliteter inkludert. Høyhastighets bredbånd.
 • Daglig erfaringsutveksling i et mangfoldig fellesskap.
 • Rådgivning v/næringsutvikler i Næringsrådet.
 • Profilering på Næringsrådets web-sider    

Per 1 januar, 2020 har 6 virksomheter etablert seg i «Gründergartneriet» og det jobbes aktivt for å tiltrekke flere leietakere i løpet av 2020.


NÆRINGSRÅDET UTVIKLINGSGRUPPE
Utviklingsgruppa har sin bakgrunn i prosjektet «Ungdom former morgendagens Modum». Det ble etablert ei gruppe bestående av yngre voksne som i hovedsak hadde sitt virke utenfor Modum. Representanter for gruppa var aktive og fikk stor oppmerksomhet på Modumkonferansene bl.a. ved å lansere Modumpakka. Det viste seg vanskelig å samle denne gruppa fysisk. Den er nå reorganisert ved at en har tatt inn deltagere som i hovedsak har sitt opphav eller bakgrunn fra Modum, men som jobber og har nettverk utenfor kommunens grenser. Målet er at gruppa skal være et rådgivende strategisk organ for Næringsrådet. Gruppa bør være aktive med å synliggjøre muligheter i Modum ut over kommunens grenser og dermed bidra til vekst. Det ble kun avholdt et møte for «Utviklingsgruppa» i 2019. Ambisjonen er å samle denne gruppa til 2 møter i året.


INFORMASJON OG MARKEDSFØRING
Næringsrådet sender jevnlig ut nyhetsbrev til bedrifter og handelsstandene med informasjon og invitasjoner til arrangementer. Totalt ble det sendt ut 42 slike nyhetsbrev.

Næringsrådets Facebook-sider og web-sider er også en del av informasjonsarbeidet.

Lokalmedia er meget aktive i å følge opp arbeidet med næringsutvikling. Undersøkelser viser at lesere er svært interessert i slikt stoff, og det gjenspeiler seg i lokalavis og på lokal TV. Næringsrådet vektlegger å videreføre det gode forhold til lokalmedia.

NOV - Næringsforeningene i OslofjordVest regionen
NOV er et samarbeidsforum for næringsråd-/foreninger i:
Kongsberg                                      Asker
Drammensregionen                     Røyken
Hurum                                            Modum
Ringerike                                        Bærum

Det ble holdt 3 møter i 2019. Møtene er svært nyttige ved at det er mye erfaringsutveksling og ideer til tiltak. Forumet samordner også f.eks. samspillet med fylkeskommunens arbeid med strategisk næringsplan for Midt-Buskerud

Vikersund 22. januar 2020