16

Årsrapport

ÅRSBERETNING 2021
 

Modum Næringsråd ble stiftet 27. januar 2010 med visjon: 

«En god næringsutvikling basert på samhandling.» 

 Foreningens grunnlag og formål   

 Modum Næringsråd skal være en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum kommune.  

Modum Næringsråd skal: 

 • arbeide for nyetableringer og vekst i næringslivet 

 • være en møteplass for nettverksbygging, informasjon og meningsutveksling 

 • være samarbeidspartner og pådriver over for Modum kommune  

 • bidra til å utvikle et godt omdømme for Modum kommune  

 

VIRKSOMHETEN I 2021 

STYRET 

Styret har i året bestått av: 

Styreleder  

Vegard Jelstad 

Styremedlemmer: 

Tor Christian Fagertun 

Aage Bergerud  

Hans Falang  

Petter Tangen 

Ingunn Øderud 

Egil Meland 

Laila Thomassen 

 

Styremøter 

Styret har hatt 6 styremøter 

Styret har behandlet 49 saker.  

Viktige saker har vært: 

 • Rapport fra daglig drift som er fast sak på alle styremøter 

 • Årsregnskap 2020 (økonomirapportering er fast sak på alle møter). 

 • Årsberetning 2020 

 • Arbeidsplan 2021 

 • Budsjett 2021. Budsjett er en årsmøtesak, men styret vedtar på første styremøte budsjett som styringsverktøy for kalenderåret. Budsjettet ble senere godkjent av årsmøtet. 

 • Samferdsel – samspill med Modum kommune og andre aktører 

 • Modumkonferansen 2021 – styret var aktive i utarbeidelse av format og program. 

 • Revidert strategi for Modum Næringsråd 

 

 

ÅRSMØTE 

Årsmøte ble holdt den 24. februar. På grunn av strenge smittevernstiltak ble dette møtet avholdt digitalt på Teams. Det møtte 15 representanter fra medlemsbedrifter, 2 representanter fra kommunen - totalt 15 personer inkludert 3 fra administrasjonen. Møtet behandlet saker ihht. vedtekter.  

 

Styret foreslo å endre kontingent strukturen for 2021. 

Vedtak: Medlemskontingenten for 2021 endres og blir slik for medlemsbedrifter etter omsetning: 

 

 • Privatpersoner, lag og foreninger Kr. 1000,-  

 • Omsetning opp til kr 2,5 mill. Kr 1 750,- 

 • Opptil kr 2,5 mill. – kr 5,0 mill. Kr 3 000,- 

 • Opptil kr 5,0 mill. – 10,0 mill. Kr 5 000,- 

 • Opptil kr 10,0 mill. - kr 20,0 mill. Kr 7 500,- 

 • over kr 20,0 mill. Kr 10 000,-  

 

Etter årsmøtet var det innledning og debatt om strategier for å skape videre vekst og utvikling i Modum. 

ØKONOMI 

2021 var første året for en fornyet avtale med Modum Kommune som medfører et årlig tilskudd på                   kr 1.000 000,-. Avtalen gjelder for en tre-årsperiode. I tillegg bidrar Modum Kommune med Kr.150.000 per år i 3 år til prosjektet «Bærekraftig Sentrumsutvikling. 

Kontingentinntektene økte med 9,8% sammenlignet med 2020.  

 

Regnskapet for 2021 viser et overskudd på kr,217 618- (kr.80 762- i 2020). Sum egenkapital pr. 31.12.2021 er kr 829 183,- (611 173,- i 2020). 

 

PERSONAL 

Administrasjonen har bestått av: 

Daglig leder og næringsutvikler Martin Kaggestad – 100% stilling. 

Sentrumsutvikler og administrasjon Anne Katrin Håskjold – 60% stilling (40% sentrumsutvikling og 20% administrasjon). 

Rådgiver Ole Brunes – 20% stilling. 

 

MEDLEMSBEDRIFTER 
Tall pr. 31.12.21 sammenlignet med medlemstall pr. 31.12.20. 

 

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse 

 

 

Det har vært en oppgang i antallet direkte innmeldte bedrifter i 2021.  

Det kom 3 nye medlemmer inn i næringsrådet og 4 inn på handel i desember, men disse er ikke tatt med i tallene da disse nye medlemmene ikke skal betale kontingent før 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅRE AKTIVITETER 

 

Modumkonferansen 2021 

Modumkonferansen 2021 gikk av stabelen den 23 september i Modum Kulturhus. På grunn av smittevernstiltak måtte vi begrense antall deltakere til 150.  

 

Tema for Modumkonferansen 2021:  

«Fra Covid 19 til endringer og muligheter – hvor går Modum?» Hvordan kan Modums geografiske posisjon nyttes for å skape vekst?  

 

 

Program for Modumkonferansen 2021:Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse 

 

 

Seertall 

Modum konferansen 2021 ble vist direkte og i reprise på TVModum, både på lineær TV og på nett.  

Det ble registrert 362 visninger på tvmodum.no, i tillegg til et udefinert antall som så konferansen på appleTV. Av erfaring har TVModum flere som ser en slik sending på TV, men det lar seg ikke gjøre å måle eksakt antall lineære TV seere. TVModum anslår at minst like mange har sett konferansen på TV som på Internett og at det totale antallet kan ha nådd over 700 visninger. Dette er vi svært godt fornøyd med! 

 

Næringsfrokoster 

Næringsfrokostene er en viktig del av Næringsrådets medlemstilbud, og vi har opplevd økende deltakelse på disse arrangementene før pandemien rammet oss i 2020. Målet er informasjon, presentasjon av vertsbedrift og tid til uformell kommunikasjon og erfaringsutveksling. Det er av og til også en faglig programpost. 

 I 2021 var det planlagt 4 næringsfrokoster men på grunn av smitteverntiltak for å forhindre spredning av COVID-19 ble det bare avholdt 1 fysisk næringsfrokost. Denne ble arrangert i samarbeid med Bygdeposten og den ble avholdt i Bygdeposten sine nye lokaler i Fjordbyen med rundt 25 deltakere fra vårt lokale næringsliv.   

 

 

 

Digitale Frokostmøter 

Som et alternativ til fysiske næringsfrokoster arrangerte Modum Næringsråd 2 digitale møter i samarbeid med lokale bedrifter.  Den første digitale næringsfrokosten ble gjennomført den 18 mars i samarbeid med Gjensidige. Regionleder hos Gjensidige, Linda-Cecilie Teigeland presenterte Gjensidiges nye organisasjon og strategi for Modum og omegn. 

Den andre digitale frokosten ble gjennomført i samarbeid med Saltdalshytta den 29 april med god deltakelse. Espen Tangerud og Jan Henning Kleiv presenterte den nyetablerte virksomheten og hyttemarkedet i regionen. 

 

Samarbeidsprosjekt i 2021 med Buskerud Næringshage. 

Våren 2021 innledet Modum Næringsråd og Buskerud Næringshage et samarbeid. De neste avsnittene beskriver målsetningene, rammebetingelser for samarbeidet og en redegjørelse for hva som er gjennomført av aktiviteter. Så langt har er det brukt Kr.90.000 på prosjektet som har en økonomisk ramme på Kr.200.000 – Kr.300.000. 

 

Mål: 

 • Inngå et samarbeid som skal gi medlemsbedriftene og næringslivet i Modum et enda bedre og mer mangfoldig tilbud.  

 • Effektivisering av arbeidet med næringsutvikling. 

 • Synliggjøre og tilby Næringshagens tilbud og kompetanse i Modum. 

 • Innlemme de ansatte i Næringsrådet i et større kompetansemiljø. 

 

 

Økonomisk ramme  

Det er i hovedsak arbeid med næringsutvikling og leverte tjenester til næringslivet i Modum som kan faktureres. Så langt er det brukt kr.90.000 på prosjektet som har en økonomisk ramme på kr.300.000. 

 

Virkemiddelapparat for næringslivet  

Benytte Næringshagens kompetanse til å bistå medlemsbedrifter i å utarbeide prosjektplaner eller forretningsplaner.  

 

Tid for HELSE-innovasjon! 

Dette prosjektet ble påbegynt i 2021.  

Modum har en rekke helserelaterte virksomheter med spisskompetanse og godt 

omdømme langt utenfor kommunens grenser. Flere av disse virksomhetene er innovative og har mye å vise til. Vi velger å ta utgangspunkt i et utvida helsebegrep. Vi tror det er et stort 

potensiale i å bygge nettverk på tvers og bringe ulike aktører sammen slik at nye ideer, samarbeid og virksomheter kan oppstå. Kan vi gjennom samarbeid skape større vekst innen helse i Modum? Hva skal til? 

 

Innovasjons-lab helse ble gjennomført den 25 august i Kildehuset på Modum Bad med representanter fra Modum Bad, Vikersund Bad, GYM2000, Fjordbyen Aktiv, Frisklivssentralen og Modum Kommune.  

   

 

 

INNOVASJONSLAB   

Vi ble enige om å ta tak i etablerte samarbeidsstrukturer og gjenoppta møter mellom Fysioterapi og kommune - treningssenter mfl. Private virksomheter og kommune møtes med mål om å oppnå nyskapning og samskapning. Vi skal i fellesskap finne nye måter å jobbe på ved å legge til rette for tverrfaglig samarbeid. Stikkord er digitale muligheter, forebygging, lavterskel tilbud.  

Modum Næringsråd vil i løpet av 2022 invitere til felles fagdag/sosial møteplass for å videreutvikle nettverket. 

 

INNOVASJONSLAB REISELIV 

Innovasjonslab reiseliv er planlagt med oppstart 18/1 , 2022 på Tyrifjord Hotell.  

Målsetning er få flere til å besøke Modum. Vi ønsker å finne ut hvordan vi kan informere om tilbudene som finnes i kommunen og hvordan kan vi oppnå at besøkende til kommunen blir i flere dager. 

 

PROSJEKT «BÆREKRAFTIG SENTRUMSUTVIKLING I MODUM 
 

Gründergartneriet 

Gründergartneriet er et kontorfellesskap for nyetablerere og lokale grundere. Dette kontorfellesskapet er et lav-terskel tilbud som gir oppstartsbedrifter og gründere muligheten til å benytte seg av rimelige fellestjenester og etablererveiledning i oppstartsfasen.  

Vi tilbyr: 

– Kontorplass i et fellesskap med svært rimelige betingelser. 

– Felles praktiske og tekniske fasiliteter inkludert høyhastighets bredbånd. 

– Daglig erfaringsutveksling i et mangfoldig fellesskap. 

– Rådgivning v/næringsutvikler i Næringsrådet. 

– Profilering på Næringsrådets web-sider     

Ved inngangen til andre kvartal i 2021 var Gründergartneriet fylt opp. Flere av bedriftene hadde vokst seg så solide at behovet for et mer omfattende tilbud ble avdekket. Gjennom fellesskapet som knyttet seg i Gründergartneriet ble ideen om «Spirekontoret» materialisert. 

Prosessen med å etablere «Spirekontoret» i Salvesen Gården i Vikersund startet på forsommeren og resulterte i at 6 leietagere fra Gründergartneriet flyttet ut den 1 september. Totalt ti selskaper gikk samlet inn på eiersiden hos Spirekontorene AS, som formelt overtok eierskapet til næringsdelen av Vikersundgata 18 den 1. juni.  

I tiden etter utflytting har vi jobbet videre med utforming av Gründergartneriet. Det er investert penger i digitalt utstyr for gjennomføring av møter i lokalet. Administrasjonen bruker relativt mye tid på leietakere i vårt kontorfellesskap, da vi anser utviklingen av Gründergartneriet som viktig for å skape aktivitet i sentrum.  Det skal legges til rette for at nye leietakere skal få gode vekstvilkår, og at bedriftene gradvis skal utvikle seg for å oppnå bærekraftig og sunn vekst. Med det første «kullet» har vi bevist at vi kan lykkes med dette og vi er nå i gang med å fylle opp gartneriet på nytt.  

 
 

«Walk of fame»  

Modum Kommune, Modum Næringsråd og Vikersund Hoppsenter unnfanget tidlig en ide om å lage en «Walk Of Fame Stripe» i Vikersundgata for å markere alle verdensrekorder som er satt i Vikersundbakken siden 1965.  Det ble besluttet etter et møte i september å sette i gang dette prosjektet og stripen ble laget allerede i oktober. Det gjenstår nå å få på plass skiltene med historiske verdensrekorder satt i Vikersundbakken. Disse skiltene skal stå langs den blå stripa som strekker fra sør-enden til nord-enden av Vikersundgata.  

 

Internasjonal lørdag - Matfestival 

Internasjonal lørdag gikk av stabelen den 4 september i Vikersund. Modum Næringsråd var sentral i planleggingen av denne markedsdagen, og det ble bevilget prosjektmidler fra kommunen for planlegging og gjennomføring. Selv med COVID-19 relaterte restriksjoner var det mange mennesker og god stemning i Vikersund sentrum. Hele 34 aktører fra næringslivet, foreninger og politiske partier stilte opp med stand.  

Skilting  

Med bakgrunn i prosjektet «Bærekraftig Sentrumsutvikling» har Modum Næringsråd i samarbeid med Modum Kommune startet arbeidet med å utarbeide en skilt-plan. Når skilt-planen er klar, skal administrasjonen i kommunen jobbe med Veivesenet for å iverksette planene.   

 

Digitalisering av handelsbedrifter:  

Pandemien som har preget næringslivet, og spesielt handelsstanden, har avdekket et stort behov for å se på digitale løsninger for handelsnæringen. I 2021 startet arbeidet med å utvikle en felles digital markedsplass for medlemmer i Modum Handel. Dette prosjektet ble møtt med stor entusiasme blant våre medlemmer. Modum Næringsråd, på vegne av handelsstanden i Modum, søkte om og fikk økonomisk støtte fra kommunen til planlegging og implementering av en digital markedsplass i Modum.  

På grunn av uforutsette utfordringer og et stort antall permitteringer hos handelsstandsbedrifter i Modum gjenstår det fortsatt mye arbeid for å få på plass en digital markedsplass.  

 

Modum Investor Hub 

Prosjektleder for Bærekraftig Sentrumsutvikling har vært initiativtaker til etableringen av en «Investor Hub». Denne gruppen er registrert som «Vikersundlekter AS» og består for tiden av 18 lokale investorer. Prosjektleder for Bærekraftig Sentrumsutvikling har i 2021 fungert som daglig leder, og hun vil fortsette å være involvert som styremedlem.  

En første milepel var åpningen av gjestebrygge ved Tyrifjorden i juli, og gruppen jobber i tillegg med planer om en lekter som skal bli Modums første flytende restaurant. Nye byggetrinn i Vikersund Nord har ført til en midlertidig stans i disse planene.  

Takket være «Modum Investor Hub» ble det ordnet opp en ny lysinstallasjon i Åmot med julelys. Basert på innspill fra Åmot Vel skal denne lysinstillasjonen lyse hele året men da bare med lys på bokstavene - Å M O T.  

«Ladies Tour of Norway» 

Den 14 august rullet Ladies Tour of Norway med verdens beste kvinnelige sykkelryttere gjennom Modum og Sigdal på vei mot målgang på Norefjell. Dette var «dronning etappen» i 2021 utgaven av «Ladies Tour of Norway». Rittet ble TV sendt i hele Europa og i store deler av verden og vår region fikk glimrende eksponering i de timene rittet pågikk. Modum Næringsråd, i samarbeid med Sigdal Utvikling, Visit Norefjell og rittarrangøren planla aktiviteter langs store deler av ruten fra Drammen til Norefjell. I tillegg til lokal markedsføring og detaljplanering av selve traseen ble det organisert en reklamebil karavane for det lokale næringslivet og aktiviteter med handelsstanden. Spesielt ved en av de innlagte spurtene i Vikersund var det godt oppmøte. Rittarrangøren var meget godt fornøyd med gjennomføringen av «dronning etappen gjennom Modum og det jobbes nå med planer for en tilsvarende TV sendt etappe gjennom Modum i 2022.  

 

I samarbeid med kommunen og handelsstanden ble planlagt og gjennomført Pride-markering samme dag som sykkelrittet rullet gjennom Modum. Planer for gjennomføringen av Pride-markering var opprinnelig planlagt en annen lørdag, men i samråd med handelsstanden og kommunen ble det besluttet å gjennomføre denne markeringen samme dagen som sykkelrittet.  

Loose Moose 

Jakt, fiske og lokalmat festivalen som ble annonsert i forbindelse med Modumkonferansen 2020 måtte dessverre utsettes på grunn av COVID-19 pandemien og strenge smittevernstiltak. Vikersund Hoppsenter som avtalepart med Loose Moose har fått økonomisk støtte fra fylket til planlegging og gjennomføring av festivalen i 2022. Modum Næringsråd bistår avtalepartene i arbeidet med å gjøre dette til et vellykket og langsiktig bærekraftig arrangement. 

 

Middager for eldre og pensjonister i Modum  

Etter lange perioder med nedstengning av samfunnet kom ideen om å gi de eldre innbyggerne i modum et hyggelig og sosialt tilbud ved å servere gratis middag. I tillegg til det sosiale aspektet ved dette prosjektet fikk hardt prøvede serveringssteder i kommunen en svært velkommen «vitamininnsprøytning».   

I samarbeid med Modum Kommune ble det høsten 2021 søkt midler til dette prosjektet. Det ble totalt arrangert 16 middager og dette prosjektet genererte 385 000,- kroner i ekstra omsetning til 6 av våre medlemsbedrifter.  

Byggeprosjekt - tanking ved fjorden og lekeplass på fjorden  

Modum Næringsråd er involvert i et prosjekt med mål om bedre utnyttelse av Tyrifjorden og økt båttrafikk til kommunen. Konkrete påtenkte tiltak er tanking ved fjorden og en ny handelsbrygge langs strandpromenaden. Prosjektet vil offentliggjøres i løpet av første halvår i 2022 og Modum Næringsråd er overbevist om at prosjektet vil ha positive ringvirkninger for vår lokale handelsstand og kommunens innbyggere.  

Modum Handel  

Prosjektleder for Bærekraftig Sentrumsutvikling er koordinator og pådriver for aktiviteter i regi av handelsstanden. Modum Næringsråd utfører administrativt arbeid for Modum Handel og kompenseres for dette. 

Julegrantenning  

Modum Janitsjar ble hyret inn for å kaste glans over julegran tenningen i Vikersund. Oppmøtet var bra.  Prisen for årets Vikersunding ble delt ut samtidig av Vikersund Vel.  

 

Julemarked på Vikersund menighetssenter.  

Det ble opprettet en egen komite for dette arrangementet som ble ledet av prosjektleder for bærekraftig sentrumsutvikling med mange engasjerte folk i komiteen. Dessverre ble dette julemarkedet avlyst i siste liten da nye smittevernstiltak ble innført nasjonalt like før Jul.  

Kino på bankplassen  

Dette ble planlagt 12. Desember men ble dessverre avlyst på grunn av smittevernstiltak.  

 

Pepperkakelandsby  

Det ble produsert 50 fine pepperkake byggverk til denne landsbyen. Dette er like mange som de fikk til i Hønefoss! Utstillingen i KIWI bygget varte fra første søndag i advent  frem til Jul.   

Julegrantenning i Åmot 

Modum Menighet ble hyret inn for gjennomføring. Åmot arbeidsgruppe kjøper, setter opp og pynter juletre. Handelsstanden i Åmot står for julepynting av sentrum.  

VM - 2022 

Det arbeides med dette, men det er stor usikkerhet knyttet til hva Modum Handel kan få til her. Forrige gang det var VM tapte handelen mye penger på sentrumsarrangementet som dessverre genererte lite handel.  

Det planlegges åpningsseremoni i sentrum på torsdag, premieseremoni på lørdag og handelsstanden vil gjøre det de kan med de begrensende resursene de har til rådighet. 

 

 

SAMARBEID MED MODUM KOMMUNE 

I 2017 vedtok Modum kommune å tilføre Næringsrådet kr 950 000,- årlig gjennom en 3 års samarbeidsavtale. Denne avtalen er reforhandlet og det foreligger nå en ny 3 års samarbeidsavtale mellom Modum Kommune og Modum Næringsråd. Denne avtalen ble underskrevet i slutten av desember 2020, og den sikrer Modum Næringsråd kr.1 million i bevilgninger fra kommunen med muligheter for ytterligere bevilgninger basert på økning av medlemsmassen. Midlene er øremerket til å finansiere en betydelig andel av 2 årsverk som skal arbeide for å skape nyetableringer og flere arbeidsplasser. Næringsrådet er invitert inn som observatører i kommunens nye Hovedutvalg for samferdsel og næring. Dette hovedutvalget er nå ansvarlig for samarbeidsavtalen mellom kommunen og Næringsrådet. Kommunen reviderte sin strategiske næringsplan, og Næringsrådet reviderte sin første strategiske plan. Underveis i dette arbeidet var det betydelig positiv kommunikasjon. 

 

covid-19 

Modum Næringsråd har siden COVID-19 pandemien brøt ut i Norge vært i tett dialog med kommunen. Næringsrådet har fungert som et bindeledd mellom lokale bedrifter, NHO Viken, Næringsforeningene i Oslofjord Vest regionen (NOV) og kommunen i enda større grad enn tidligere på grunn av krisen som oppsto i mars 2020. Vi var alle uforberedt da nedstengning og smitteverntiltak ble innført og læringskurven har vært bratt gjennom denne krisen. Så sent som i desember 2020 besluttet kriseledelsen i Modum Kommune, etter oppfordring fra Modum Næringsråd å involvere næringsrådet i diskusjonen om smittevernstiltak rettet mot treningsstudioene i Modum. Modum Næringsråd fungerte gjennom denne prosessen som et mellomledd mellom treningsstudioer og kriseteam som forenklet kommunikasjon og fremskyndet beslutningsprosessen til fordel for alle parter. Denne erfaringen kan Modum Kommune og Modum Næringsråd bygge videre på.    

 

Dialogmøter  

Næringsrådet har rutinemessige dialogmøter med kommunen. Det ble holdt 2 slike møter i 2021.  

De viktigste temaer var: 

 • Evaluering av samarbeid 

 • Samferdsel 

 • Kommuneplanens arealdel, tilgang på næringstomter 

 • Etablererveiledning 

 • Modumkonferansen 

 • Sentrumsutviklingsprosjektet 

 • Arbeid for å tiltrekke seg nyetableringer 

 

I tillegg til avtalefestede dialogmøter med kommunen har Modum Næringsråd deltatt på ekstraordinære møter etter utbruddet av COVID-19. På disse møtene har Modum Næringsråd bidratt med å orientere kommunen om situasjonen i det lokale næringslivet og har gitt innspill for å bidra til lokale krisetiltak.       

 

Samferdsel/infrastruktur   

Næringsrådet har observatørplass i Hovedutvalget for samferdsel og næring, og har særlig vært pådriver for å øke tilgjengelige næringsarealer i kommunen. Proaktiv arealforvaltning er et av de viktigste premisser for å skape vekst og utvikling. Sammenlignet med nabokommuner har Modum svært lite å tilby for etablering av virksomheter.  

 

Hovedutvalget har arbeidet med å øke trafikksikkerheten i krysset Vikersund Nord ved å søke om fravik av gjeldende regler for å bygge rundkjøring. Næringsrådet har støttet arbeidet, og fikk i denne saken til et samspill med Modum Lastebileierforening. 

 

Arbeidet med å sikre persontogtrafikk på Randsfjordbanen har fortsatt i 2021. Det er ingen løsning, men både Hovedutvalget og Næringsrådet bruker alle anledninger for å skape framdrift. Sømløs overgang mellom Randsfjordbanen og kommende Ringeriksbane er viktig tema. Næringsrådet har sørget for å få med Randsfjordbanen og rv. 350 i forslag til Strategisk politisk næringsplan for Ringeriksregionen. 

 

Etablererveiledning 

Næringsrådet har siden august 2018 gradvis tatt over ansvaret for etablererveiledninger i Modum Kommune. Vår oppgave er å bygge videre på ideer som har mulighet til å kunne bli en sunn og økonomisk bærekraftig bedrift. Vi må også avverge etableringer som ikke har livets rett eller ikke har økonomi til å starte opp bedrift. Det er allikevel viktig å bruke tid på disse, slik at de selv finner ut, at å starte bedrift ikke er veien de skal gå. 

I 2021 ble det gjennomført 13 etablererveiledninger. Av disse ble 6 tatt opp i oppfølgingsprogram i regi av Buskerud Næringshage.    

 

 

INFORMASJON OG MARKEDSFØRING 

Næringsrådet sender jevnlig ut nyhetsbrev til bedrifter og handelsstanden med informasjon og invitasjoner til arrangementer. Totalt ble det sendt ut 33 slike nyhetsbrev i 2021. 

 

Næringsrådets Facebook-sider og web-sider er også en del av informasjonsarbeidet. 

 

Lokalmedia er meget aktive i å følge opp arbeidet med næringsutvikling. Undersøkelser viser at lesere er svært interessert i slikt stoff, og det gjenspeiler seg i lokalavis og på lokal TV. Næringsrådet vektlegger å videreføre det gode forhold til lokalmedia. 

 

ARBEID MOT NOV  

NOV – Næringsforeningene i Oslofjord-Vest regionen, er et samarbeidsforum for næringsforeninger i: 

Kongsberg Asker 

Drammensregionen Røyken 

Hurum Modum 

Ringerike Bærum 

 
Det ble holdt 12 møter i 2021 og flertallet av disse møtene ble gjennomført digitalt. Møtene er svært nyttige ved at det er mye erfaringsutveksling og ideer til tiltak. Forumet samordner også f.eks. samspillet med fylkeskommunens arbeid med strategisk næringsplan for Midt-Buskerud, 

og nettverksgrupper. Det er i 2021 etablert arbeidsgrupper internt i NOV. Modum Næringsråd har vært aktive i flere av diss gruppene som har jobbet med utvikling og implementering av felles CRM system (Customer Relations Managment) og utvikling av medlemsarbeid.